Bakom statistiken: uträkningarna

Först och främst: jag har förstått att det där med meriter var något som berörde folk och frågor uppstod. Det måste dock understrykas att hittills har jag bara räknat med titlar.  Så min egen tik som har 1:a pris i NKL är INTE med som en av de som har meriter – för hon har inte titeln ”J”. Jag insåg det snabbt när frågorna blev många och håller i skrivande stund på med en gigantisk sammanställning av ALLA meriter på samtliga i avel använda hundar 2010-2019. Bara drygt 300 hundar att gå igenom ;). PUH!

Då tänkte jag i detta inlägg besvara frågor kring hur själva beräkningen av de olika siffrorna gått till.

Insamlandet av information
Det finns inget sätt att automatiskt få fram eller sortera ut data på en viss typ av linje. Alltså har jag, efter att ha analyserat och plockat ut de kennlar jag anser avla på jaktlinjer (av knappa 1200 registrerade golden-kennlar), satt mig och gått igenom varje kennel. Jag har tittat på deras kullar från 2010 och framåt. Det innebär att om de inte haft någon kull från 2010 och framåt så är de inte heller med i statistiken.

Insamlandet är HELT manuellt. Jag har över tid byggt upp en gigantisk Excel-fil där jag matar in alla kombinationer, all information om hundar använda i avel, deras hälsodata, meriter, kullinformation och återanvändning. Jag har en flik för varje år och sen flera olika flikar för sammanställning och beräkningar.

Varje år fyller jag på och jobbar med att samla data för innevarande år, samtidigt som jag analyserar röntgendata för de kullar som är födda tre år tidigare samt återanvändning av hundar födda fem, åtta respektive tio år tidigare. Utöver det kan jag få för mig att titta på specifika saker som jag analyserar och skapar statistik kring.

Om du som läsare har frågor som du går och funderar över, så bara hojta. Kanske kan jag hjälpa till att ta fram information och skapa statistik över just det du går och funderar på!

Här är hur beräkningarna gjorts för statistiken över 2019 (samt 2018). Det är verkligen ingen rocket science, men då flera frågat efter det – så vill jag ändå gå igenom det.

Nya kennlar
Detta kan man hitta på Avelsdata. Nya kennelnamn publiceras där efter godkännande och då kan jag söka på dem och se deras hemsida eller Facebook-sida och ofta då avgöra vilka linjer deras hundar är av. Ibland hittar jag dem istället först när jag tittar på registrerade kullar – då jag genast ser vilka linjer som ligger bakom. Så det är manuell kontinuerlig uppföljning av tillgänglig information.

Antalet kullar och antalet valpar
Detta hittar jag under registrerade hundar. Jag följer upp detta en gång per vecka och fyller manuellt i min Excelfil. I slutet av året kan jag summera antalet valpar och den totala fördelningen.

Kullstorlek
Genomsnittlig kullstorlek beräknas genom att summera antalet valpar och dela summan med antalet kullar.

Tikar och hanar
När jag går igenom kull för kull så listas också tikarna och hanarna bakom en viss kull. Jag ser på kennelnamnen och registreringsnummer om hundarna är från svenska eller utländska kennlar. Är de från utlandet, så dokumenterar jag var de kommer ifrån och om det är importer eller om det är utlandsparningar.

På det här viset han jag sedan sortera och gruppera så att jag ser hur många kullar en hane eller tik ett visst år och sen summerar jag det totala antalet kullar per hane och tik (från år 2010) i andra flikar.

Inavelsgrad
När jag går igenom kull för kull så listas också SKKs beräknade inavelsgrad (5 generationer) för kullen. Sen är det lätta att plocka ut de med högsta respektive lägsta inavelsgrad (finns sorteringsfunktion). Den genomsnittliga inavelsgraden beräknas genom att summera samtliga inavelsgrader som sen divideras med antalet kullar.

Höfter och armbågar
För varje använd tik respektive hane dokumenterar jag höft- och armbågsstatus, inklusive index. Jag uppdaterar index för varje gång de används. Sedan är det bara att summera antalet som har en viss grad av HD respektive ED. Procenten räknas ut genom att dela antalet som har en viss grad med det totala antalet använda individer.

För varje kull dokumenterar jag SKKs kullindex för HD och ED och genomsnittligt index beräknas genom att summera samtliga index för alla kullar under ett år och dela med antalet kullar.

Ögon
För varje använd tik respektive hane dokumenterar jag ögonstatus. Sedan summerar jag bara hur många som hade ”Utan anmärkning, UA” samt vilka andra diagnoser som avelshundarna eventuellt haft.

Jag dokumenterar huruvida status för PRA1 och PRA2 är känt och i så fall vad status är. Sen summerar jag bara hur många som har känd status respektive inte. För att få fram procenten för okänd status så tar jag antalet hundar med okänd status och delar på totala antalet använda hundar under perioden.

Meriter
Här har jag hittills enbart tittat på titlar. Det vill säga om det finns någon bokstav kopplad till hundens namn. Har en hund startats på prov, men inte fått titel – så finns de alltså inte med under kategorin ”avelshundar med meriter”. Så jag räknar bara samman antalet hundar med meriter och delar summan med totala antalet hundar använda i avel under perioden.

Jag ser själv att det kan vara missvisande och jag har för avsikt att gå igenom samtliga svenska hundar använda i avel under förra decenniet och se hur många som har tävlats och startats på prov. De siffrorna kommer att presenteras i kommande inlägg som sammanfattar hela 2010-talet.

Fler frågor?
Hoppas de här två inläggen om bakgrunden till statistiken besvarar era undringar. Kommer ni på fler frågor, så är det bara att säga till.